Profil poradce

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÝCH STRAN

A/1. Nabízené produkty na úseku konzultací, poradenství a inženýrské činnosti
 • odpadového a obalového hospodářství
 • vodního hospodářství
 • ochrany ovzduší integrované prevence (IPPC)
 • ADR (přeprava nebezpečných věcí po pozemních komunikacích)
 • prevence závažných havárií
 • EIA (posuzování vlivu na životní prostředí)
 • dalších doprovodných služeb
 • komplexní inženýrské činnosti ve výše uvedených oblastech

A/2. Specifikace činnosti (výběr)
 • Zpracovávání složkových dokumentů:
   • provozních řádů,
   • (např.: provozoven, skladů, čerpacích stanic, stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, lapolů, vodních zdrojů – studní, čistíren odpadních vod, dalších provozů, atd.)
   • provozních deníků,
   • plánů havarijních opatření,
   • cyklických hlášení (např.: zpracování ročního hlášení o produkci odpadů, vedení průběžné evidence odpadů, hlášení do integrovaného registru znečišťování ovzduší, atd.…),
   • vnitropodnikových směrnic, metodických pokynů, manuálů, nařízení,
   • konzultace při zpracování smluv na zajištění využití, odstranění nebo předání odpadů oprávněným osobám,
   • zpracování povodňových plánů podniků,
   • návrhy kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší,
   • vypracování protokolárního prohlášení o zařazení objektu do skupiny nebezpečnost dle zákona o prevenci závažných havárií,
   • školení zaměstnanců,
 • Zpracování žádostí o vydání Integrovaného povolení nebo jeho změn (IPPC).
 • Zpracování žádostí o vydání souhlasu k nakládání s odpady v režimu oprávněné osoby (převzetí odpadu do osobního vlastnictví a dále s ním nakládat).
 • Zpracování dalších žádostí a vydání souhlasů dle zákona o odpadech, o ovzduší (souhlas k mísení odpadů, souhlas k provozu zdroje znečišťování ovzduší …)
 • Zpracování dalších žádostí a vydání souhlasů dle zákona o vodách (povolení k čerpání, povolení k vypouštění, legalizace vodních děl – studna, lapol, domovní ČOV, atd.)
 • Zpracování Oznámení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) dle zákona č.100/2011 Sb.
 • Zajištění měření emisí (znečišťujících látek).
 • Zajištění analýz rozborů vzorků vod (pitné i odpadní).

A/3. Specifikace činnosti (výběr)
 • Zajištění zpracování Rozptylových studií nebo Dokumentací imisních příspěvků znečištění ovzduší.
 • Interní audity na úseku ŽP.
 • Zavádění systémů řízení na úseku ŽP.
 • Příprava firemních dokumentů na úseku ŽP.
 • Poradenská a konzultační činnost obecné i specifické povahy v oblasti ochrany životního prostředí. Poradenství, koordinace a dozorování nad systémem při nakládání s obaly.
 • Identifikace závad a nedostatků dle právních předpisů (provedení EKOauditu – posouzení souladu stavu ochrany životního prostředí klienta včetně stanovení nápravných opatření).
 • Řešení způsobu odstraňování závad a nedostatků.
 • Pomoc při naplňování povinností původce, oprávněné osoby dle právních předpisů.
 • Poskytování informací o změnách právních předpisů a vedení registru právních předpisů.
 • Dozorování nad plněním závazných podmínek definovaných v složkových rozhodnutích nebo integrovaném povolení.
 • Službu externího ekologa pro oblasti uvedené v strukturovaném představení činností

A/4. Zacílení a využití předkládané služby

Veškeré uvedené činnosti, služby a věci související s oblastí ochranou životního prostředí jsou aplikovatelné pro průmyslové, potravinářské, zemědělské podniky, stavební společnosti, firmy zabývající se nakládání s odpady (sběrné dvory, rekultivace, skládky, střediska pro odbornou likvidaci autovraků, atd. …), ostatní výrobní podniky, ale také i pro obce města nebo jejich části.

A/5. Živnostenská oprávnění (vybraná)
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Příprava a vypracování technických návrhů
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

A/6. Kontaktní osoba

Ing. Pavel FAJMON

Adresa: Artura Krause 2367, 530 02 Pardubice
tel: 773 639 332
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

podpis